ඉෂාරා සහ අනුරගේ කැදැල්ලට ආ අළුත් අමුත්තාඉෂාරා සඳමිණි කියන්නේ පුංචි තිරය තුළින් රසික සිත් වැළඳගත් ආදරණීය රංගන ශිල්පිනික්. ඇය විවාහ වුණේ රංගන ශිල්පී අනුර පතිරණ සමගයි. ඉෂාරා ඔන්න හා හා පුරා කියලා මව් පදවිය ලබලා. ඒ ගැන අනුර ෆේස්බුක් ගිණුමට ඡායාරූපයක් එක් කර තිබුණා.

2018-05-16-ishara-1 2018-05-16-ishara-2 2018-05-16-ishara-3 2018-05-16-ishara-4