පැණි මකුළුවෝ - දිවයින පුරා සිනමාහල් වල


සෑම මවක්, බිරිඳක්, දියණියක් විසින් අනිවාර්යෙන් නැරඹිය යුතු යුගයේ ආදර්ශමත් සිනමා නිර්මාණය - පැණි මකුළුවෝ

මැයි 4 වනදා සිට MPI මණ්ඩලය ඇතුළු දිවයින පුරා DIGITAL සිනමා ශාලාවලදී...