හිමි නැති හිත ළඟ ( Music video shoot )Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2018-11-02-ent-178 2018-11-02-ent-179 2018-11-02-ent-180 2018-11-02-ent-181 2018-11-02-ent-182 2018-11-02-ent-183 2018-11-02-ent-184 2018-11-02-ent-185 2018-11-02-ent-186 2018-11-02-ent-187 2018-11-02-ent-188 2018-11-02-ent-189 2018-11-02-ent-190 2018-11-02-ent-191 2018-11-02-ent-192 2018-11-02-ent-193 2018-11-02-ent-194 2018-11-02-ent-195 2018-11-02-ent-196 2018-11-02-ent-197 2018-11-02-ent-198 2018-11-02-ent-199 2018-11-02-ent-200 2018-11-02-ent-201 2018-11-02-ent-202 2018-11-02-ent-203 2018-11-02-ent-204 2018-11-02-ent-205 2018-11-02-ent-206 2018-11-02-ent-207 2018-11-02-ent-208 2018-11-02-ent-209 2018-11-02-ent-210 2018-11-02-ent-211 2018-11-02-ent-212 2018-11-02-ent-213 2018-11-02-ent-214 2018-11-02-ent-215 2018-11-02-ent-216 2018-11-02-ent-217 2018-11-02-ent-218 2018-11-02-ent-219 2018-11-02-ent-220 2018-11-02-ent-221 2018-11-02-ent-222 2018-11-02-ent-223 2018-11-02-ent-224 2018-11-02-ent-225

 

Albums හිමි නැති හිත ළඟ ( Music video shoot )

68 Photos · Updated about a month ago

ARTIST | Dileepa Sadanuwan

MUSIC | Tharindu Bandara

LYRICS | මනෝරි රණසිංහ

DIRECTED BY | Indunil Rathnayake

D.O.P | Rajeewa Bk

SCRIPT | Indunil Rathnayake

M.U.A | Diana Kandepola

CASTING | Buddhika KaLindu Kariyawasam , Ęïšhie Rathnayake , Nisal Madushan Gamage , Salitha Samarasingha , Darshana Weerasinghe

LOCATION | Kandy

PRODUCER | Manori Ranasinghe

PHOTOGRAPHY | Studio RED

PRODUCTION | MR Film Productions 071 188 20 20 | 070 337 20 20