හයිය මගේ හිත - Raveen Tharuka ( Sudu Mahaththaya) On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 • Artist | Raveen Tharuka
 • Director, Script & Art Director | Sandesh Bandara
 • Lyrics | Naveen Perera
 • Music | Nimesh Kulasinghe
 • Produced By SGM Tunes
 • Starrings | Piumi Srinayaka, Sachin Liyange , Uvindu Chamupathi
 • Cinematography, Edit & Colour | Pushpitha Nirmal 
 • Hair n Makeup | Iresh Eranga
 • Starring Piumi Srinayaka & Sachin Liyanage
 • Production Manager | Yudara Warnaka
 • Photography | Wajira Buddhika
 • Song Title | Haiya Mage Hitha
 • Day 1- Youtube trending 2 within 2 hours , 200,000 Views
 • Day 3- Youtube trending 1 600,000+ Views
 • 1st week - 1.1 million Views

20190503OnLocation-(1)20190503OnLocation-(2) 20190503OnLocation-(3) 20190503OnLocation-(4) 20190503OnLocation-(5) 20190503OnLocation-(6) 20190503OnLocation-(7) 20190503OnLocation-(8) 20190503OnLocation-(9) 20190503OnLocation-(10) 20190503OnLocation-(11) 20190503OnLocation-(12) 20190503OnLocation-(13) 20190503OnLocation-(14) 20190503OnLocation-(15) 20190503OnLocation-(16) 20190503OnLocation-(17) 20190503OnLocation-(18) 20190503OnLocation-(19) 20190503OnLocation-(20) 20190503OnLocation-(21) 20190503OnLocation-(22) 20190503OnLocation-(23) 20190503OnLocation-(24) 20190503OnLocation-(25) 20190503OnLocation-(26) 20190503OnLocation-(27) 20190503OnLocation-(28) 20190503OnLocation-(29) 20190503OnLocation-(30)