යන්න යනවද - On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

Directed by Sandesh Bandara

Artist | Nilan Hettiarachchi

Director, Script & Art Director | Sandesh Bandara

Lyrics | Lasitha Jayaneththi Arachchige

Music | Dilshan L Silva

Produced By SGM Tunes 2020

Cinematography | UD Perera ( Niko )

Edit & Colour | Maduwantha Jayakody

Hair n Makeup | Iresh Eranga

Photography | Nethmi Sahasra

Starring | Rex Kodippili, Kalum Sri, Sewwandi Nayanthara & Dinuk Bentharage

 

2019-12-18-ent-655 2019-12-18-ent-656 2019-12-18-ent-657 2019-12-18-ent-658 2019-12-18-ent-659 2019-12-18-ent-660 2019-12-18-ent-661 2019-12-18-ent-662 2019-12-18-ent-663 2019-12-18-ent-664 2019-12-18-ent-665 2019-12-18-ent-666 2019-12-18-ent-667 2019-12-18-ent-668 2019-12-18-ent-669 2019-12-18-ent-670 2019-12-18-ent-671 2019-12-18-ent-672