කරත්තයයි ගොනයි2017-07-27-ent-03දඹුල්ල පැත්තෙ චිත්‍රපටයක් රෑපගත කෙරැණලු. ඒකෙ එක දර්ශනයකට කරත්තෙකුයි ගොනෙකුයි ඕනවෙලා අහල පහල ගමකින් හොයාගත්තලු.

පළවෙනි දවසෙ අධික තදබදය නිසා ගොන් කරත්තෙ සීන් එක ගන්න බැරිවුණාලු. දෙවෙනි දවස වැස්සට හේදිලා ගියා. එදත් ගොන් කරත්තෙන් වැඩක් ගන්න බැරිවුණා. යාන්තම් තුන්වෙනි දවසෙ ගොන් කරත්තෙ සීන් ටික කර ගත්තලු.

ඒ කරත්තෙ අයිතිකාරයා ඒ දවස් තුනට ඉල්ලපු ගාණ අහලා නිෂ්පාදක කළමනාකරැ උඩ ගියාලු.

"අයිසෙ මෙච්චර ලොකු ගාණක් අය කරනවා කියලා දන්නව නම් අපි ගොනෙකුයි කරත්තෙකුයි සල්ලිවලටම ගන්නවනෙ..." ඔහු කිව්වලු.

 

DESHAYA