හෝ... වැස්ස වහිනවා2017-08-03-ent-02සමහර ගායක ගායිකාවන්ට ඒ අය කැමති සින්දු වගේම මොකක් හරි හේතුවකට අකමැති සින්දුවක් තියෙන බව සමහරැ නොදන්නවා ඇති.

ධර්මරත්න සහෝදරයෝ කැලිප්සෝ ගායක කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අති දක්ෂ ගායන ශිල්පී හා සංගීතවේදී මෙල්රෝයි ධර්මරත්නටත් ඒ වගේ අකමැති සින්දුවක් තිබෙන බව ඔහු ළඟින්ම ඇසුරැ කරන සංගීත ලොවේ හිතවතුන් නම් දන්නවා.

ධර්මරත්න සහෝදරයෝ ගායනා කළ ඉතාම ජනප්‍රිය සින්දුවක් තමයි "හෝ... වැස්ස වහිනවා" කියන ගීතය.

ඒත් මෙල්රෝයි ධර්මරත්න නම් මේ සින්දුව වේදිකාවෙ ගායනා කරන්න ඉතාම අකමැතියි. හේතුව මේ සින්දුව ගායනා කරන හැම වාරෙම ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඇත්තටම වහිනවා.

බොරැනම් මෙල්රෝයි හම්බවුණු වෙලාවක අහලා බලන්න.

 

DESHAYA