දිනක්ෂිට වෙච්ච වැඩේදිනක්ෂි ප්‍රියසාද්ට අදහ ගන්න බැරි වැඩක් වුණා. දැන් මේක වෙලා ටික දවසක්. කාඩ් කුට්ටමකින් කොල්ලෙක් කරපු  මැජික් එකක් නිසා දිනක්ෂිට වුනේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙලා. මේක කියනවට වඩා හොඳයි වීඩියෝව නැරඹුවානම්. බලන්නකෝ දිනක්ෂිට හිතා ගන්න බැරි වුණ මැජික් එක.