හසන්ත දිසානායකගේ වීදියෙන් තෑග්ගක් කෙටි චිත්‍රපටයමිනිසුන් ජීවත්වන තැන අනුව ඔවුන් මැණිය හැකිද? මෙම කෙටි චිත්‍රපටය ඒ වෙනුවෙනි. මිනිසුන් සතු දෙයින් ඔවුන්ගේ තරාතිරම් මැණිය හැකිද? ඔබම මෙය නරඹා තීරණය කරන්න. මේ එම කෙටි චිත්‍රපටය සම්බන්ධයෙන් එහි අධ්‍යක්ෂක හසන්ත දිසානායකගේ අදහසයි.

වීදියක ජීවත් වූ වීදි දරුවකු විධිමත් අධ්‍යාපනය සඳහා කෙසේ හෝ පාසලකට පැමිණි පළමු දිනයේ ඔහුට අත්විඳීමට සිදුවන අත්දැකීම් මෙම අතිශය කෙටි චිත්‍රපටය (Brief Short Film) තුළ අන්තර්ගත වෙයි. එමඟින් මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ සමානාත්මතාවය විවිරණයට ගත් උත්සාහයක් විදියට "වීදියෙන් තෑග්ගක්" හැඳින්විය හැකියි.එකී විවරණය අප වෙත රැගෙන එන තිළිණයක් ලෙස වීදි දරුවන් හැඳින්විය හැක්කා සේ ම ඔවුන් ද අප රටේ සම්පත් ය. සියලුම දරුවන් රටේ සම්පත් ලෙස සලකා සියලුම දරුවන්ට සමාන අධ්‍යාපන වරම් ලබා දිය යුතු ය යන්න මෙමඟින් කීමට උත්සාහ කර ඇත්තෙමි.

 

තිර රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය - හසන්ත පී. දිසානායක

කැමරාකරණය - ගාමිනී ප්‍රනාන්දු

අංග රචනය - උමා මධූ