උමේෂ් කුමාර්ගේ ආරවු කෙටි චිත්‍රපටයඋමේෂ්ගේ කෙටි චිත්‍රපටයේ කතාබහ වන්නේ මේ මොහොත වන විට සමාජයෙන් එතරම් කතා කරන්නට මැළිවන මාතෘකාවක්. එනිසා උමේෂ් එම අභියෝගය ජයගැනීම එක්තරා සන්ධිස්ථානයක් ලෙසින් දැකිය හැකියි. කෙසේ වුවත් මෙම ආරවු කෙටි චිත්‍රපටය සංක්‍රාන්ති ලිංගිකයන් පිළිබඳව සහ මනුෂ්‍යත්වය පිළිබඳව කතිකාවතක් වුවත් එය නිර්මාණාත්මක ලෙසින් සහ මනා තාක්ෂණික පිරිපුන් බවකින් ඉදිරිපත් කර තිබීම වැදගත් තත්ත්වයක් ලෙසින් දැකිය හැකියි.

 

රංගනය

උමේෂ්, සිනෙති, දිව්‍යා, මෝහන්, සෙන්තිල්නාදන්, මහේෂ්වරී, උමා, කනීෂ්, විශ්නු, ශෂී, නවජීවන්, හරී, නකුල්, විවේක්

 

කැමරාකරණය/ සංගීතය/ සංස්කරණය

ක්‍රිස්ටි රමේෂ්

 

කතාව/ තිර රචනය සහ අධ්‍යක්ෂණය

උමේෂ් කුමාර්