සුජානි විජේසුන්දරගේ The Needle කෙටි චිත්‍රපටය
එකම උපාංගයකින් සිදුවිය හැකි හොඳත් නරකත් එය භාවිතා කරන්නා අනුවම තීරණය වෙයි. පෑනක් වුවද මහා කලා නිර්මාණයක් එළිගන්වන්නටත්, තවකෙකුට හානි වෙන යමක් ලියා තබන්නටත් හැකියාව ඇති උපකරණයක් බව එය භාවිතා කරන්නා තේරුම්ගත යුතුයි. මෙම නිර්මාණය ඉඳිකට්ටක් හා බැඳුනත් එය අපගේ ජීවිතයට වටිනා කතාවක් කියයි.

කැමරාව/තිරරචනය/සංස්කරණය සහ අධ්‍යක්ෂණය - සුජානි විජේසුන්දර

රංගනය - සමන්ති ගජනායක