ආදරෙයි වස්තු 2 වූ 'පත්තු'සමාජ වෙබ් ඔස්සේ අද බොහෝ තරුණ පිරිස් විනෝද නිර්මාණයන් සඳහා යොමුව තිබේ. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ නවමු අදහස් ඇති වෙනස්ම වූ සංකල්පයන් නිර්මාණයන් ලෙස ගෙනා දක්වමින් බොහෝ දෙනෙකුගේ සිත් සතුටට පත් කරනු ලබයි. 

එවැනි කණ්ඩායමක් ලෙස 'සිප්පි සිනමා' ව හඳුන්වන්න පුළුවන්. අද නිර්මාණය වී ඇති ජනප්‍රිය ගීත වල ඇති තාලයට ඔවුන් විසින් වෙනත් වචන යොදා ගීත නිර්මාණය කරනු ලබයි. මෙය හුදෙක්ම විනෝදය සඳහා කරන බව මතක තබා ගත යුතු කාරණාවක්.