චිත්‍රාල් සෝමපාලගෙන් ගීත ඇල්බමයක් ලගදීමරොක් සංගිත ආභාෂය ඔස්සේ ජාත්‍යන්තරය දිනා ගත් චිත්‍රාල් සෝමපාල විසින් ඉදිරියේදී ගීත ඇල්බමයක් එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබේ. ඒ 'දඹුලුගලේ' නම් ගීත ඇල්බමයි. තම පියා විසින් ගායනා කර සංගීතවත් කරනු ලැබූ ගීත කිහිපයක් නැවත නිර්මාණය කරනු ලබයි.

ඒ පිළිබඳව ඔහු තම ෆේස්බුක් ගිණුමේ මෙලෙස සටහන් කර තිබුණා. 

20180104Chithral-1The Coming Up New Exclusive Remake Album 'Dambulugale' To be Release SOON!

  • 1) Dambulugale - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Piyasena Costa
  • 2) Dunhinda - Music : P.L.A Somapala  / Lyrics : Artigala Sarathchandra
  • 3) Gaalu Pure - Music : P.L.A Somapala  / Lyrics : Piyasena Costa
  • 4) Isurumuniye - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Piyasena Costa
  • 5) Lalitha Kala - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Piyasena Costa
  • 6) Nuwara Wewe - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Ananda Sarath Wimalaweera
  • 7) Yamuna Yamuna - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Arthur M.De Alwis
  • 8) Udarata Kandukara - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Artigala Sarathchandra
  • 9) Sukomala Banda - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Susil Senadeera
  • 10) Sarasamu Lanka - Music : P.L.A Somapala / Lyrics : Piyasena Costa

Recorded at Time and Space Studios by Pushpakumara Batangala in Sri Lanka

Vocals Recorded at The Audio Gate Studio by Chitral Chity Somapala in Germany

Mixed by Markus Teske at Bazement Studios in Germany

Augmented by:

Sangeeth Wickramasinghe - Bass Priyantha Gamage - Keyboards Mahinda Bandara - Lead Guitars Saman Priyantha - Rhythm Guitars Supun Peiris - Sax and Flutes Lelum Ratnayake - Drums & Percussion Dhananjaya Somasiri - Tabla,Dholak & Percussion

Additional Keyboards Played by Andreas Martin Wimmer

Produced by Chitral Chity Somapala

The Spirit Goes On In Memory of My Late Parents P.L.A & Chitra Somapala