මිහිදු ආරියරත්න වායෝ සංගීත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වුණේ ඇයි?මිහිඳු ආරියරත්න කියන්නේ ගායකයෙක් මෙන්ම වාදකයෙක් වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකි. වායෝ සංගීත කණ්ඩායම තුළ බොහෝ කාලයක් කටයුතු කරනු ලැබූ ඔහු වායෝ සංගීත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වීමට යන බවයි ආරංචි වෙන්නේ.

ඇත්තටම එම කාරණාවට හේතුව නම් වායෝ සංගීත කණ්ඩායමක් සමග කිසිඳු අමනාපයක් නිසා නෙවෙයි කියලා තමයි දැන ගන්න ලැබුණේ. 

මිහිඳු වායෝ සංගීත කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙන්නේ ඔහුගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන කටයුතු නිසා බවත්, ඔහුට සංගීත කණ්ඩායමේ ආශිර්වාදය ලැබුණු බවයි ආරංචි වුණේ. ඒ වගේම තමයි ඔහු වායෝ සංගීත කණ්ඩායමටත් සුබ පතලා, අලුත් කෙනෙක්ටත් අවස්ථාව ලබා දීලා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ.