ලාංකේය සිනමාව ගැන සංජීව පුෂ්පකුමාර සමග කෙළින් කතාව