එරබදු මල් කෝ කෝ  • ගායනය - සහන් රන්වල / ප්‍රදීපා ධර්මදාස / ජනනාත් වරකාගොඩ
  • සංගීතය - දිලුම් නිරංජ (රබන් කවි, දැල් ගී, සබරගමු පහතරට ශාන්තිකර්ම ගී ඇසුරෙන්)
  • පද රචනය - නුවන් කුමාර කටුගම්පල 
  • අධ්‍යක්ෂණය සහ සංස්කරණය - තිමිල අනුෂිත විරහන්දි