ආදරීණය රසිකයන් වෙනුවෙන් කුමාර තිරිමාදුරගෙන් සුබපැතුම්ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී කුමාර තිරිමාදුර විසින් තමන්ගේ ආදරීණය රසිකයන් හට ලැබුවාවු සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මෙලෙස සුබ පැතුම් එක් කරනු ලැබුවා.

20180414Kumara-1