පුංචි තිරයේ දඟකාර පෙම්වතිය වූ ධනංජි තාරුකා මනාලියක් වෙලාධනංජි තාරුකා කියන්නේ පුංචි තිරයේ ඉන්න දගකාර පෙම්වතියක් කිව්වොත් හරි. විවිධ චරිත ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂකයින්ව ආමන්ත්‍රණය කර ධනංජි මානලියක් සේ හැඩවුණු ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වෙද්දී සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙනවා.

මේ ඒ ඡායාරූප කිහිපයක්.

20180807Dananji-1

20180807Dananji-2

20180807Dananji-3 20180807Dananji-4 20180807Dananji-5 20180807Dananji-6 20180807Dananji-7 20180807Dananji-8

 

20180807Dananji-9

Photography & Retouch | Chinthana M Herath | Art Studio | 0771239787, 0710725754

Bridal Dressing Makeup & Dress Designing | Michelle Vanlangenberg | Michelle Bridal Gallery | 0772305454, 0777755599