මෙහෙම රැවුල වවන කොල්ලොත් ලංකාවේ ඉන්නවාඅද තරුණ කොල්ලන්ගේ විලාසිතාවක් තමයි රැවුල වවන එක. තරුණයෝ විවිධ හැඩවලට විිවිධාකරයට රැවුල වවනවා. මේ රැවුල් වැවිල්ල අද ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලානේ. ලංකාවේ තරුණයෝ පිරිසකුත් අමුතුම ආකාරයකට රැවුල වවලා කරපු ෆොටෝෂූට් එකක් අපිට හමුවුණා. ඉතින් බලන්නකෝ අපේ කොල්ලෝ රැවුල වැවුවම කොහොමද කියලා.

2018-08-30-rewulo-1 2018-08-30-rewulo-2 2018-08-30-rewulo-3 2018-08-30-rewulo-4  2018-08-30-rewulo-6 2018-08-30-rewulo-7 2018-08-30-rewulo-8 2018-08-30-rewulo-9 2018-08-30-rewulo-10 2018-08-30-rewulo-11 2018-08-30-rewulo-12 2018-08-30-rewulo-132018-08-30-rewulo-5