තම්බපණ්ණි Wedding Fair 2017දකුණේ දැවැන්තම විවාහ මංගල ප්‍රදර්ශනය තෙවැනි වරටත්, තම්බපණ්ණි Wedding Fair 2017 ජූලි 14,15, 16 ගාලු පුරහලේදී පැවැත්වේ.

 

20170711Tham-1