සොඳුරු අතීතය @ Ave Maria Auditorium, Negombo20180108Soduru-1