රන්වල පදනමේ ජන ගී හා ප්‍රාසාංගික කලා පාඨමාලාව කුරුණෑගල20180227Ranwala-1