‘ගොඩක් ආදරෙයි’ Sandun Perera | OFFICIAL MUSIC VIDEO ON LOCATIONInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

Godak Adarei Sandun Perera Official Music Video On Location Clicked By | Pramuditha Dissanayaka Artist | Sandun Perera Lyrics| Sajith V Chathuranga Music| Prageeth Perera Director | Charuka Dushyantha DOP | Srinika Liyanage Coustume Designer | Ajith Priyantha Still Photographer | Pramuditha Dissanayaka Cast | Isuru Lokuhettiarachchi, Madhawi Anthony, Shaggy Weeranayaka Production | Swara Entertainment Machan Production Machan Photography

 

2019-12-18-ent-1927 2019-12-18-ent-1928 2019-12-18-ent-1929 2019-12-18-ent-1930 2019-12-18-ent-1931 2019-12-18-ent-1932 2019-12-18-ent-1933 2019-12-18-ent-1934 2019-12-18-ent-1935 2019-12-18-ent-1936 2019-12-18-ent-1937 2019-12-18-ent-1938 2019-12-18-ent-1939 2019-12-18-ent-1940 2019-12-18-ent-1941 2019-12-18-ent-1942 2019-12-18-ent-1943 2019-12-18-ent-1944 2019-12-18-ent-1945 2019-12-18-ent-1946 2019-12-18-ent-1947 2019-12-18-ent-1948 2019-12-18-ent-1949 2019-12-18-ent-1950 2019-12-18-ent-1951 2019-12-18-ent-1952 2019-12-18-ent-1953 2019-12-18-ent-1954 2019-12-18-ent-1955 2019-12-18-ent-1956 2019-12-18-ent-1958 2019-12-18-ent-1959