"ආඩම්බරකාරී" OnLocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

Artist - Roshan Fernando | Ravi Jay | Sithmi Fernando

Lyrics - Roshan Fernando

Music - Roshan Fernando

Mixing - Amila Muthugala (FLASHBACK Studio)

Director_Concept_Screenwriter - Don Madhawa Karunanayaka

Director_Of_Photography - Srinika Liyanage

Editor_And_Colourist - Hasitha Jayasanka

Dancing_Choreography - Asanga De Silva | Ramod Malaka

Photography - Sanjeewa Perera (Pyxart) | Lashan Sanjeewa (Dreamzone)

Location_Partner - AVENRA GARDEN - NEGOMBO

Production - FB Audio & Video Production

 

2019-12-18-ent-2652 2019-12-18-ent-2653 2019-12-18-ent-2654 2019-12-18-ent-2655 2019-12-18-ent-2656 2019-12-18-ent-2657 2019-12-18-ent-2658 2019-12-18-ent-2659 2019-12-18-ent-2660 2019-12-18-ent-2661 2019-12-18-ent-2662 2019-12-18-ent-2663 2019-12-18-ent-2664 2019-12-18-ent-2665 2019-12-18-ent-2666 2019-12-18-ent-2667 2019-12-18-ent-2668 2019-12-18-ent-2669 2019-12-18-ent-2670 2019-12-18-ent-2671 2019-12-18-ent-2672 2019-12-18-ent-2674 2019-12-18-ent-2675 2019-12-18-ent-2676 2019-12-18-ent-2677 2019-12-18-ent-2678 2019-12-18-ent-2679 2019-12-18-ent-2680 2019-12-18-ent-2681