මහ කළුවරයි On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

-Artist | Tashi Perera

-Music & Melody | Thilina Ruhunage [ THILINA R ]

-Lyrics | Vindana Prasad Karunarathne

-Video Director |Script | Screen Writer | Don Madhawa Karunanayaka

-Director of photography | Srinika Liyanage

-Editor & Colorist | HaSitha JayaSanka

-Asst.Director | Tharanga Bandara

-Art.Asst | Poorni Thanthrige

-Make Up & Hair | Akitha L

-Production Manager | Sameera Piyumal Sam Maduranga

-Photography | Nimesh Hasantha

-Cast | Madura Peiris / Shashi Anjelina / Tharanga Bandara

-[ THILINA R ] Creation & Voizy Production 2020

 

 

 

ENT-20201001-11 (1) ENT-20201001-11 (2) ENT-20201001-11 (3) ENT-20201001-11 (4) ENT-20201001-11 (5) ENT-20201001-11 (6) ENT-20201001-11 (7) ENT-20201001-11 (8) ENT-20201001-11 (9) ENT-20201001-11 (10) ENT-20201001-11 (11) ENT-20201001-11 (12) ENT-20201001-11 (13) ENT-20201001-11 (14) ENT-20201001-11 (15) ENT-20201001-11 (16) ENT-20201001-11 (17) ENT-20201001-11 (18) ENT-20201001-11 (19) ENT-20201001-11 (20) ENT-20201001-11 (21) ENT-20201001-11 (22) ENT-20201001-11 (23) ENT-20201001-11 (24) ENT-20201001-11 (25) ENT-20201001-11 (26) ENT-20201001-11 (27) ENT-20201001-11 (28) ENT-20201001-11 (29) ENT-20201001-11 (30) ENT-20201001-11 (31) ENT-20201001-11 (32) ENT-20201001-11 (33) ENT-20201001-11 (34) ENT-20201001-11 (35) ENT-20201001-11 (36) ENT-20201001-11 (37) ENT-20201001-11 (38) ENT-20201001-11 (39) ENT-20201001-11 (40) ENT-20201001-11 (41) ENT-20201001-11 (42)