පරණ සපත්තු අලුතෙන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පරණ සපත්තු පරණ පෙණුම නිසා විසි කළත්, තව කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් පෙණුම නිසා විසි කරන එක තව දුරටත් හේතුවක් නෙමෙයි. මේ කියන්න යන්නෙ ඊට කදිම විකල්පයක් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන