ඉරිලාද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇඳුමක් හදිසියේ ඉරුනොත් මහගන්න දන්නවාද? නැත්තං ඒ හැම වෙලාවකම දන්න කෙනෙක් ලඟට ගෙනියනවාද? ඇඳුමක් ඕල්ටර් කරගන්න ඕන වුණාමත් ඒ විදියද? මේ කියන්නේ ඒ සියල්ල ගෙදරදීඹ කරගන්න සරළම විදිය.

රචින්ත ජයවර්ධන