ගමුද? කරගමුද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේක අපි ඔයාලගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. අපි ඔයාලට යම් ක්‍රියාවක් පෙන්වනවා. එය ගෙදරදීම පොඩි මහන්සියක් වෙලා නිර්මාණහීලීත්වයෙන් ගෙදරම කරගන්න විදියත්, කඩෙන් මිළදීගන්න බඩුවකින් කරගන්න විදියත් අපි පෙන්වනවා. ඔයා තීරණය කරන්න මොකද්ද හොඳ කියලා.

රචින්ත ජයවර්ධන