ගෙදර දියඇලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගෙමිදුල ලස්සන කරගන්න කවුරුත් කැමතියි. තමුන් විවේකීව ඉන්න මොහොතක අනවරථ ශබ්දයක් ඇහෙන්න, ඇස පිනවන්න, සිසිලසක් දෙන්න කුඩා දිය ඇල්ලක් ගෙමිදුලේ හදාගන්න දැන් ඔයාටත් පුළුවන්.

රචින්ත ජයවර්ධන