ඉරුණු තැන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇඳුමක ඉරුණු තැනක් වහන්න හොඳම විදිය මොකද්ද? සමහරු නම් ඇඳුම් කෙලින්ම භාවිතයෙන් අයින් කරලා දායි. නමුත් මේ කියන්නෙ ඉරුණු තැනත් වහගෙන ඉස්සරටත් වඩා ලස්සනට ඇඳුම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන.

රචින්ත ජයවර්ධන