මැරුණු මල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ආසාවට සහ ලසස්නට ගේ ඇතුළෙ තැනින් තැන තියපු මල් පැළ, පතොක් පැල දැන් මැළවිලා ගිහින්ද? මේ වීඩියෝව ඒ මල් නැවතත් පණ ගසා ගන්නට ඔබට උදවුවක් වේවි.

රචින්ත ජයවර්ධන