අලුත් කොණ්ඩයක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔවු මේ අලුත් කොණ්ඩයක් ගැන කතාවක්. කොණ්ඩය නැතුව ලතවෙන බොහෝ පිරිමින්ට මාස 6ක් පුරාවට තමුන්ට ආසා විදියට හැඩ වැඩ කරන්න, පහසුවෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන් කොණ්ඩයක් ගැනයි මේ කතාව.

රචින්ත ජයවර්ධන