අපට සැදුන අපේ ලෝකය Film premiereInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

"අපට සැදුනු අපේ ලෝකය" චිත්‍රපටය සුනිල් ටී ප්‍රනාන්දු මහතාගේ 72 වෙනි නිශ්පාදනයි.ලාල් ප්‍රියදේවගේ අධ්‍යක්ෂණයක්.පෙබරවාරි 14 වනදා සිට දිවයින පුරා  සිනමාශාලා වලදී තිරගත වේ.

Creative Focus Photography 0771125400

20210222Event (1)

20210222Event (2) 20210222Event (3) 20210222Event (4) 20210222Event (5) 20210222Event (6) 20210222Event (7) 20210222Event (8) 20210222Event (9) 20210222Event (10) 20210222Event (11) 20210222Event (12) 20210222Event (13) 20210222Event (14) 20210222Event (15) 20210222Event (16) 20210222Event (17) 20210222Event (18) 20210222Event (19) 20210222Event (20) 20210222Event (21) 20210222Event (22) 20210222Event (23) 20210222Event (24) 20210222Event (25) 20210222Event (26) 20210222Event (27) 20210222Event (28) 20210222Event (29) 20210222Event (30) 20210222Event (31) 20210222Event (32) 20210222Event (33) 20210222Event (34) 20210222Event (35) 20210222Event (36) 20210222Event (37) 20210222Event (38) 20210222Event (39) 20210222Event (40) 20210222Event (41) 20210222Event (42) 20210222Event (43) 20210222Event (44) 20210222Event (45) 20210222Event (46) 20210222Event (47) 20210222Event (48) 20210222Event (49) 20210222Event (50) 20210222Event (51) 20210222Event (52) 20210222Event (53) 20210222Event (54) 20210222Event (55) 20210222Event (56) 20210222Event (57) 20210222Event (58) 20210222Event (59) 20210222Event (60) 20210222Event (61) 20210222Event (62) 20210222Event (63) 20210222Event (64) 20210222Event (65) 20210222Event (66) 20210222Event (67) 20210222Event (68) 20210222Event (69) 20210222Event (70) 20210222Event (71) 20210222Event (72) 20210222Event (73) 20210222Event (74) 20210222Event (75) 20210222Event (76) 20210222Event (77) 20210222Event (78) 20210222Event (79) 20210222Event (80) 20210222Event (81) 20210222Event (82) 20210222Event (83) 20210222Event (84) 20210222Event (85) 20210222Event (86) 20210222Event (87) 20210222Event (88) 20210222Event (89) 20210222Event (90) 20210222Event (91) 20210222Event (92) 20210222Event (93) 20210222Event (94) 20210222Event (95) 20210222Event (96) 20210222Event (97) 20210222Event (98) 20210222Event (99) 20210222Event (100)