සදලිදු දුග්ගන්නාරලගෙ උපන්දිනයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මල් මල් සාරිය එකක කරළියට ආපු දුග්ගන්නාරලගෙ පුතා සඳලිදු දුග්ගනාරාල පහුගිය දවසක තමන්ගෙ උපන්දිනය මෙලෙස සැමරීම සිදුකලා.

Photography by | Siyum Perera
Contact.              | 0094773790444

20210419Event (1)

20210419Event (2) 20210419Event (3) 20210419Event (4) 20210419Event (5) 20210419Event (6) 20210419Event (7) 20210419Event (8) 20210419Event (9) 20210419Event (10) 20210419Event (11) 20210419Event (12) 20210419Event (13) 20210419Event (14) 20210419Event (15) 20210419Event (16) 20210419Event (17) 20210419Event (18) 20210419Event (19) 20210419Event (20) 20210419Event (21) 20210419Event (22) 20210419Event (23) 20210419Event (24) 20210419Event (25) 20210419Event (26) 20210419Event (27) 20210419Event (28) 20210419Event (29) 20210419Event (30) 20210419Event (31) 20210419Event (32) 20210419Event (33) 20210419Event (34) 20210419Event (35) 20210419Event (36) 20210419Event (37) 20210419Event (38) 20210419Event (39) 20210419Event (40) 20210419Event (41) 20210419Event (42) 20210419Event (43) 20210419Event (44) 20210419Event (45) 20210419Event (46) 20210419Event (47) 20210419Event (48) 20210419Event (49) 20210419Event (50) 20210419Event (51) 20210419Event (52) 20210419Event (53) 20210419Event (54) 20210419Event (55) 20210419Event (56) 20210419Event (57) 20210419Event (58) 20210419Event (59) 20210419Event (60) 20210419Event (61) 20210419Event (62) 20210419Event (63) 20210419Event (64) 20210419Event (65) 20210419Event (66) 20210419Event (67) 20210419Event (68) 20210419Event (69) 20210419Event (70) 20210419Event (71) 20210419Event (72) 20210419Event (73) 20210419Event (74) 20210419Event (75) 20210419Event (76) 20210419Event (77) 20210419Event (78) 20210419Event (79) 20210419Event (80) 20210419Event (81) 20210419Event (82) 20210419Event (83) 20210419Event (84) 20210419Event (85) 20210419Event (86) 20210419Event (87) 20210419Event (88) 20210419Event (89) 20210419Event (90) 20210419Event (91) 20210419Event (92) 20210419Event (93) 20210419Event (94) 20210419Event (95) 20210419Event (96) 20210419Event (97) 20210419Event (98) 20210419Event (99) 20210419Event (100) 20210419Event (101)