“...මගේ බිරිඳට ඇන්ටි, ආච්චි කියනවා, දෙයියනේ මොකද්ද කරපු වැරැද්ද එයා..?” - සමිතාගේ සැමියා වීඩියෝවකින් ඇවිත් සංවේදීව කියූ කතාව