ආදරේ ඕනෑකෙරේ - Offical Music Video Behind the ScenesInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

Artist: Madhavee Wathsala Anthony
Lyrics: Jackson Anthony

Melody and Music: Raj Thillaiyampalam

Visual Director: Jackson Anthony
DOP: Gamini Moragollagama
Drone Operator: Sheran Sithumina

Still Photography:
Steve Angelo
Gimhan Pathirana
Sashen Mihiranga

Graphic Designer: Pasan Thilakawardena
Editor and DI Color: Dilan Gunawardhena

Trailer Creation: Sajitha Anthony

Assistant Director: Sarath Senarathna

Assistant Dept. :
Rajitha Baduge
Thiwanka Lokuge

Choreography: Maduwantha Bhathiya
Makeup and Hair: Manoj Laksiri

Costume:
Eranjana Jayawardhene
Tivon PrasadExecutive

Photos Credit Goes to - Rexara Labs

20210123Madavee (1)

20210123Madavee (2) 20210123Madavee (3) 20210123Madavee (4) 20210123Madavee (5) 20210123Madavee (6) 20210123Madavee (7) 20210123Madavee (8) 20210123Madavee (9) 20210123Madavee (10) 20210123Madavee (11) 20210123Madavee (12) 20210123Madavee (13) 20210123Madavee (14) 20210123Madavee (15) 20210123Madavee (16) 20210123Madavee (17) 20210123Madavee (18) 20210123Madavee (19) 20210123Madavee (20) 20210123Madavee (21) 20210123Madavee (22) 20210123Madavee (23) 20210123Madavee (24) 20210123Madavee (25) 20210123Madavee (26) 20210123Madavee (27) 20210123Madavee (28) 20210123Madavee (29) 20210123Madavee (30) 20210123Madavee (31) 20210123Madavee (32) 20210123Madavee (33) 20210123Madavee (34) 20210123Madavee (35) 20210123Madavee (36) 20210123Madavee (37) 20210123Madavee (38) 20210123Madavee (39) 20210123Madavee (40) 20210123Madavee (41) 20210123Madavee (42) 20210123Madavee (43) 20210123Madavee (44) 20210123Madavee (45) 20210123Madavee (46) 20210123Madavee (47) 20210123Madavee (48) 20210123Madavee (49) 20210123Madavee (50) 20210123Madavee (51) 20210123Madavee (52) 20210123Madavee (53) 20210123Madavee (54) 20210123Madavee (55) 20210123Madavee (56) 20210123Madavee (57) 20210123Madavee (58) 20210123Madavee (59) 20210123Madavee (60) 20210123Madavee (61) 20210123Madavee (62) 20210123Madavee (63) 20210123Madavee (64) 20210123Madavee (65) 20210123Madavee (66) 20210123Madavee (67) 20210123Madavee (68) 20210123Madavee (69) 20210123Madavee (70) 20210123Madavee (71) 20210123Madavee (72) 20210123Madavee (73) 20210123Madavee (74) 20210123Madavee (75) 20210123Madavee (76) 20210123Madavee (77) 20210123Madavee (78) 20210123Madavee (79) 20210123Madavee (80) 20210123Madavee (81) 20210123Madavee (82) 20210123Madavee (83) 20210123Madavee (84) 20210123Madavee (85) 20210123Madavee (86) 20210123Madavee (87) 20210123Madavee (88) 20210123Madavee (89) 20210123Madavee (90) 20210123Madavee (91) 20210123Madavee (92) 20210123Madavee (93) 20210123Madavee (94) 20210123Madavee (95) 20210123Madavee (96) 20210123Madavee (97) 20210123Madavee (98) 20210123Madavee (99) 20210123Madavee (100)