උමයංගනා වික්‍රමසිංහගේ විවාහයේ නොදුටු ඡායාරූප



Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

උමයංගනා වික්‍රමසිංහ පසුගියදා විවාහ ජිවිතයට ඇතුළත් වුණා. ලස්සන මනාලියක් වූ උමයංගනාගේ විවාහයේ නොදුටු ඡායාරූප කිහිපයක් පහළින්.. 

ඡායාරූප - Angelo photography

20210409Umayangana (1)

20210409Umayangana (13) 20210409Umayangana (14) 20210409Umayangana (15) 20210409Umayangana (16) 20210409Umayangana (17) 20210409Umayangana (18) 20210409Umayangana (19) 20210409Umayangana (20) 20210409Umayangana (21) 20210409Umayangana (22) 20210409Umayangana (23) 20210409Umayangana (24) 20210409Umayangana (25) 20210409Umayangana (26) 20210409Umayangana (27) 20210409Umayangana (28) 20210409Umayangana (29) 20210409Umayangana (30) 20210409Umayangana (31) 20210409Umayangana (32) 20210409Umayangana (33) 20210409Umayangana (34) 20210409Umayangana (35) 20210409Umayangana (36) 20210409Umayangana (37) 20210409Umayangana (38) 20210409Umayangana (39)