හිතුමතේ ආදරේ මුහුරත් උළෙල අපේ කට්ටියInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 • ත්‍රෛලෝකා - චන්දිමා සිරිනායක (බෝලේ)
 • අනූපම         - නිල්නයන ඒකනායක 
 • චන්දන         - ගයාන් ඕවිටිගේ 
 • සනත්           - ධනුෂ්ක වන්නිනායක (ධනා)
 • ඇලඩින්       - උමයංග ඒකනායක 
 • සමන්තිකා   - දිලූෂා ලක්ෂාණි
 • රංගන          - නලින්ත ගුරුගේ
 • සංගීත අධ්‍යක්ෂණය    - චමිල් සංගීත්
 • පසුතල නිර්මාණය       - අරවින්ද පාදුක්ක 
 • රංගවස්ත්‍ර නිර්මාණය  - තිලිණි මධුෂිකා 
 • අංග රචනය                  - රන්දික ටිෂාන්
 • රංගාලෝක නිර්මාණ  - සුරේෂ් මධුෂාන් 
 • වේදිකා පරිපාලනය     - තිළිණි මධුෂිකා  / අරවින්ද පාදුක්ක / නලින්ත ගුරුගේ
 • වේදිකා සහය               - රජිනි වංශිකා / චතුර මධුෂාන් / ඉසුරු ඕවිටිගේ 
 • ප්‍රචාරණ කළමනාකරණය - රෙහාන් ෆියාස් 
 • නාට්‍ය සංවිධායක       - තිලිණි මධුෂිකා
 • අධ්‍යක්ෂණය/පිටපත - ජිනිදු පද්ම ශ්‍රී බණ්ඩාර

20201229Event (1)

20201229Event (2) 20201229Event (3) 20201229Event (4) 20201229Event (5) 20201229Event (6) 20201229Event (7) 20201229Event (8) 20201229Event (9) 20201229Event (10) 20201229Event (11) 20201229Event (12) 20201229Event (13) 20201229Event (14) 20201229Event (15) 20201229Event (16) 20201229Event (17) 20201229Event (18) 20201229Event (19) 20201229Event (20) 20201229Event (21) 20201229Event (22) 20201229Event (23) 20201229Event (24) 20201229Event (25) 20201229Event (26) 20201229Event (27) 20201229Event (28) 20201229Event (29) 20201229Event (30)