ජෝජ් මයිකල්ට උපහාරයක් වශයෙනිජෝජ් මයිකල් නම් වූ ඒ අසහාය සංගීතවේදියාට උපහාරයක් ලෙස මෙම සංගීත වාදනය නිකුත් කෙරෙනවා. ඒ ඔහුගේ කෙයාලස් විස්පර් ගීතය වාදනය කරමිනුයි. ලොව පුරා ඉතා ප්‍රකට මෙම ගීතය ඉතා පහසුවෙන් ගිටාරයෙන් වයන අයුරු ඔබට මෙම වීඩියෝවෙන් නැරඹිය හැකියි.

රචින්ත ජයවර්ධන