'උලත් එකයි පිලත් එකයි' දැන් දිවයින පුරා


තරුණ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වන හර්ෂ උඩකන්දගේ පළමු චිත්‍රපටය වන "උලත් එකයි පිලත් එකයි" දිනයින සිනමාහල් ප්‍රදර්ශනය ආරම්භ කෙරුණි. මෙහි ප්‍රධාන චරිත සඳහා රොෂාන්, දර්ශන්, මිහිර සිරිතිලක, රජිත, රුක්ෂාණා යන අය දායක වෙයි.