කපිරිඤ්ඤා නයිට් 2022Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කපිරිඤඥා නයිට් - 2022 with Cplus and Mariyasel Gunathilaka
Studio Raw -  Nalinda Rodrigo - 0718 137737 / 0761 367737