’මතකද මාව තාම ඔයාට’ ගීතය ගයන මධුංකා නශාලි


මගේ අක්කලාට මට වඩා හොඳට ගිත ගායනා කරන්න පුළුවන් - 'මතකද මාව තාම ඔයාට' ගීතය ගයන මධුංකා නශාලි