අවුරුදු 15 දී ’නිල්වන් මුහුදු තීරේ’ රීමේක් කරපු ෆ්ලෑෂ්බෑක් අරුණ තමෙල්ගේ පුතා