ඕල් රයිට් පැරණි සාමාජිකයන් හැරයාමට හේතුව හිත් රිදවීම්ද?