රනිදුගේ හොදම සින්දු 10 මතක් වෙන්නත් එක්ක මේ mashup එක අහමුද?