පෙම්බර අම්මා - On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 • Behind the scenes of Pembara Amma (පෙම්බර අම්මා) - Lakshika Shashini
 • Production - BrainstormX
 • Director-Chanuka Perera
 • Ass. Director - Pathum Ekanayake
 • Dop - Deepal Shaminda
 • Ass. Dop - Priyantha Pathirana
 • Edit & Colour - Asitha Tharanga
 • ScreenPlay - Nilanka Nisalanjal
 • Art director - Nadeeka Hewakandambi
 • Costume Designer - Nadeeka Hewakandambi
 • Production Manager - Dewaka Karunarathne
 • BTS - Namal Attanayake
 • Lighting crew - S Rajendran,
 • Amith Suranga
 • Lighting Equipment - Visual Impact
 • Cast - Ranthna Lalani,
 • Sandani Hettigoda,
 • Thisara Abenayake
 • Special Thanks-Manjula sooriyaarachchi
 • Priyan Kariyawasam
 • Ashan Perera
 • Anjana Pradeep

20201030OnLocation (1)20201030OnLocation (2) 20201030OnLocation (3) 20201030OnLocation (4) 20201030OnLocation (5) 20201030OnLocation (6) 20201030OnLocation (7) 20201030OnLocation (8) 20201030OnLocation (9) 20201030OnLocation (10) 20201030OnLocation (11) 20201030OnLocation (12) 20201030OnLocation (13) 20201030OnLocation (14) 20201030OnLocation (15) 20201030OnLocation (16) 20201030OnLocation (17) 20201030OnLocation (18) 20201030OnLocation (19) 20201030OnLocation (20) 20201030OnLocation (21) 20201030OnLocation (22) 20201030OnLocation (23) 20201030OnLocation (24) 20201030OnLocation (25) 20201030OnLocation (26) 20201030OnLocation (27) 20201030OnLocation (28) 20201030OnLocation (29) 20201030OnLocation (30) 20201030OnLocation (31) 20201030OnLocation (32) 20201030OnLocation (33) 20201030OnLocation (34) 20201030OnLocation (35) 20201030OnLocation (36) 20201030OnLocation (37) 20201030OnLocation (38) 20201030OnLocation (39) 20201030OnLocation (40) 20201030OnLocation (41) 20201030OnLocation (42) 20201030OnLocation (43) 20201030OnLocation (44) 20201030OnLocation (45) 20201030OnLocation (46) 20201030OnLocation (47)