කළඑළි මංගල්‍යය 2021Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

උඩරට නර්තනය හදාරන ආදුනික නර්තන ශිල්පියකු ප්‍රවීණයෙකු බවට පතවන්නේ හිසවෙස් තැබීමෙන් අනයතුරුවය.මෙසේ කළණ රංගායතනයේ අජන්ත මෙන්ඩිස් ගුරුතුමන් යටතේ ආධුනික නර්තන ශිල්පීන් රැසක් මෙසේ කළඑළි වූ වගයි.

Jinath Rajapaksha Photography - 0716562433, 0778251651

20210519Event (1)

20210519Event (2) 20210519Event (3) 20210519Event (4) 20210519Event (5) 20210519Event (6) 20210519Event (7) 20210519Event (8) 20210519Event (9) 20210519Event (10) 20210519Event (11) 20210519Event (12) 20210519Event (13) 20210519Event (14) 20210519Event (15) 20210519Event (16) 20210519Event (17) 20210519Event (18) 20210519Event (19) 20210519Event (20) 20210519Event (21) 20210519Event (22) 20210519Event (23) 20210519Event (24) 20210519Event (25) 20210519Event (26) 20210519Event (27) 20210519Event (28) 20210519Event (29) 20210519Event (30) 20210519Event (31) 20210519Event (32) 20210519Event (33) 20210519Event (34) 20210519Event (35) 20210519Event (36) 20210519Event (37) 20210519Event (38) 20210519Event (39) 20210519Event (40) 20210519Event (41) 20210519Event (42) 20210519Event (43) 20210519Event (44) 20210519Event (45) 20210519Event (46) 20210519Event (47) 20210519Event (48) 20210519Event (49) 20210519Event (50) 20210519Event (51) 20210519Event (52) 20210519Event (53) 20210519Event (54) 20210519Event (55) 20210519Event (56) 20210519Event (57) 20210519Event (58) 20210519Event (59) 20210519Event (60) 20210519Event (61) 20210519Event (62) 20210519Event (63) 20210519Event (64) 20210519Event (65) 20210519Event (66) 20210519Event (67) 20210519Event (68) 20210519Event (69) 20210519Event (70) 20210519Event (71) 20210519Event (72) 20210519Event (73) 20210519Event (74) 20210519Event (75) 20210519Event (76) 20210519Event (77) 20210519Event (78) 20210519Event (79) 20210519Event (80) 20210519Event (81) 20210519Event (82) 20210519Event (83) 20210519Event (84) 20210519Event (85) 20210519Event (86) 20210519Event (87) 20210519Event (88) 20210519Event (89) 20210519Event (90) 20210519Event (91) 20210519Event (92) 20210519Event (93) 20210519Event (94) 20210519Event (95) 20210519Event (96) 20210519Event (97) 20210519Event (98) 20210519Event (99) 20210519Event (100)